Start

Välkommen till hemsidan för Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD!

Nyligen avslutades den sjätte omgången av SWEOLD! I och med detta har 1 599 personer bosatta i Sverige intervjuats om sina levnadsvillkor, såsom hälsa, vård och omsorgsbehov, familjeförhållanden och vardagliga aktiviteter.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagare – ert bidrag är en viktig pusselbit i förståelsen av och vetskapen om äldre personers levnadsvillkor i Sverige.

Nu pågår arbetet med att kvalitetssäkra data, därefter påbörjas uppgiften med att analysera och tolka svaren. De första resultaten från den sjätte omgången av SWEOLD har nyligen publicerats i the Scandinavian Journal of Public Health. Resultaten visar den stora heterogeniteten inom den svenska befolkningen i åldern 77+ i relation till livsstilsförändringar på grund av covid-19-pandemin. Den ”yngre” (77-84 år) gruppen upplevde större förändringar än den ”äldre” (85+ år), särskilt i sociala interaktioner med familjen. Resultaten visar också på stora åldersskillnader i internetanvändning, vilket kräver uppmärksamhet för att förhindra digital exkludering av en redan utsatt grupp.

Fotografer: Victor Celis, Sofia Strååt, Sandra Humer, Josefin Lindström

SWEOLD är en återkommande riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Den första datainsamlingen genomfördes 1992 och har sedan genomförts 2002, 2004, 2011, 2014 och nu senast 2021. Inom ramen för undersökningen intervjuas personer om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors liv, t.ex. hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter. En rad enkla tester ingår för att mäta fysisk och kognitiv förmåga.

I och med att Coronapandemin under de senaste åren har präglat vår tillvaro genomfördes den sjätte omgången över telefon och frågor om hur levnadsvillkoren har påverkats och förändrats av pandemin och åtföljande samhällsförändringar inkluderades.

Studiens urval baseras på urvalsramen för den svenska Levnadsnivåundersökningen (LNU) som initierades 1968. Urvalet består således av personer som tidigare ingått i LNU men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. Urvalet består således av personer som tidigare ingått i urvalet i LNU och/eller i någon av de tidigare omgångarna av SWEOLD. I och med att undersökningarna är länkad på individnivå erbjuder data således en möjlighet att följa personer i över 50 år.

Den senaste intervjuomgången omfattas även av tre kompletterande urval; ett nationellt urval av personer 85 år och äldre, för att undersökningen ska fortsätta vara nationellt representativt samt två kompletterande urval i Dalarna och i Stockholm.

Den kunskap som genereras från undersökningen är viktig för att uppfattningen om äldre personers levnadsvillkor ska baseras på aktuella fakta. Att studien genomförs med viss regelbundenhet gör också att resultaten kan redovisa hur dessa förhållanden förändras över tid. Svaren från intervjuerna används till forskning och statistiska underlag och är i sin tur grundläggande för diskussionen med politiker och beslutsfattare kring äldre personers välfärd.

Ansvariga för SWEOLD är docent Carin Lennartsson i sin roll som forskningsledare vid institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och docent Stefan Fors vid Aging Research Center (ARC), Karolinska institutet/Stockholms universitet. 

Det praktiska arbetet med intervjuer och enkäter har genomförts av Ipsos, med Eva Ohlsson som undersökningsledare. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet (infrastrukturen NEAR) och Formas. SWEOLD har etiskt tillstånd av Etikprövningsmyndigheten.

För en mer detaljerad beskrivning av undersökningen hänvisar vi till:
Lennartsson, C., Agahi, N., Hols Salen, L., et al., (2014). DATA RESOURCE PROFILE: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43, 731–738, https://doi.org/10.1093/ije/dyu057