För deltagare

Under våren och sommaren 2020 kommer vi med hjälp av Intervjubolaget IPSOS i Härnösand att genomföra den sjätte omgången av Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor. På den här sidan kan du som deltagare och dina anhöriga läsa om Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD, se varför du är utvald att delta och få information om vad resultaten ska användas till.

Fotografer: Ian Gadelius, Linn Fryk, Sara Eng

Vad är SWEOLD?

SWEOLD är en pågående, nationellt representativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Den används för att studera levnadsvillkoren för samhällets för den äldre befolkningen och framhäva frågor som rör denna grupp. Intervjuerna handlar om sådant som är viktigt i livet, till exempel hälsa, aktiviteter och socialt umgänge, ekonomi, vård och omsorg. I intervjun ingår även några enkla test av styrka, rörlighet och minnesfunktioner.

Varför görs undersökningen igen?

Våra levnadsvillkor förändras hela tiden. Även sammansättningen av äldre personer som grupp förändras med tiden. Äldre födelsekullar går bort och yngre födelsekullar, som levt sina liv under andra förhållanden, kommer upp i dessa åldrar. För att besvara frågor om hur äldre personer har det som grupp måste därför nya undersökningar göras regelbundet. Genom att följa personer över tid kan vi också studera hur tidigare levnadsvillkor påverkar förhållanden senare i livet.

Har hälsa, funktionsförmåga och sociala relationer något samband med tidigare levnadsvillkor? En sådan fråga kan vi besvara genom att fortsätta följa de personer som redan tidigare medverkat i våra undersökningar. Vi ser även till att dra extraurval till varje undersökning för att den alltid ska vara representativ för Sveriges befolkning.

Varför ska man delta?

Det är lätt att tro att vi vet hur det är att åldras, men utan intervjuer med olika människor kan vi inte få en rättvis bild över hur personers livsvillkor och hälsa ser ut och förändras. Samhällets äldre befolkning utgör en betydande grupp i samhället. Under de senaste årtiondena har andelen ökat i den svenska befolkningen och den kommer att fortsätta att öka under den närmaste framtiden.

Den kunskap som undersökningen ger oss är viktig för att vi ska kunna grunda vår uppfattning om samhället på fakta och hur det har förändrats – och ju fler som deltar desto bättre kunskap om samhället får vi! Kunskapen är i sin tur grundläggande för att kunna diskutera den fortsatta samhällsutvecklingen och kunna ställa krav på politiker och andra beslutsfattare. Våra resultat sprids i massmedia, används av pensionärsorganisationer och statliga myndigheter, av politiker i riksdag, regering, landsting och kommuner.

Du är dessutom med och skriver historia. Den bild av befolkningens situation i Sverige år 2020 som undersökningen tecknar, kommer att vara värdefull även för kommande generationer. Det är alltså en betydelsefull insats du gör genom att delta!

Urvalet i undersökningen

För att spegla vardagen bland de äldsta i befolkningen utan att intervjua alla människor i Sverige som är över en viss ålder krävs ett statistiskt urval. Urvalet, som är som ett Sverige i miniatyr, är konstruerat så att varje intervjuperson representerar ungefär 550 andra äldre personer. Därför är din medverkan mycket viktig och du kan aldrig ersättas! Alla svar är lika viktiga, oavsett om du är frisk eller sjuk, aktiv eller mera stillasittande, ensamstående eller sammanboende, bor i en stad eller på landsbygden.

Hur går en intervju till?

Intervjuerna görs via hembesök och till vår hjälp har vi erfarna intervjuare som är anställda av Intervjubolaget IPSOS i Härnösand. Intervjuarna följer viktiga etiska föreskrifter och har tystnadsplikt. De kan också ge dig mera information om undersökningen.

Frågorna är enkla och handlar om sådant som är viktigt i livet, till exempel hälsan, vård och omsorg, aktiviteter och socialt umgänge, hur man klarar vardagen och vilken hjälp man får. I intervjun ingår även ett kortare minnestest. Du väljer själv om du vill avstå från att svara på någon fråga.

Varför är just du utvald?

Du kan vara utvald av två anledningar: antingen har du tidigare deltagit i någon undersökning såsom Levnadsnivåundersökningen och/eller Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD, eller så är du en av de som ingår i det extraurval som dragits för att undersökningen ska fortsätta vara nationellt representativt.

Oavsett anledning så betyder det mycket för oss att du medverkar i den här undersökningen. Du bidrar med en viktig pusselbit i förståelsen av äldre personers levnadsvillkor i Sverige. Utan just din medverkan blir det svårare att ge en rättvisande bild av hur det är att åldras och hur äldre personer har det idag samt hur villkoren för morgondagens äldre kommer att se ut.

Om du inte kan delta

Det är viktigt att allas röster blir hörda. Om urvalspersonen som vi vill intervjua har svår hörselnedsättning, en demenssjukdom eller på annat sätt är oförmögen att själv medverka i en intervju, genomför vi efter överenskommelse med urvalspersonen eller anhörig, en så kallad indirekt intervju med någon som är väl insatt i hur den äldre personen mår och har det.

Vad används resultaten till?

Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD har genomförts 1992, 2002, 2004, 2010/2011 och 2014. Resultat från dessa undersökningar har presenterats i mängder av böcker och vetenskapliga artiklar. Dessutom har de använts i olika statliga utredningar och rapporter. En lista över vetenskapliga texter hittar du under publikationer.

Utifrån ditt och andras deltagande i undersökningarna har vi till exempel kunnat rapportera att värk och smärtor i skuldror eller axlar, rygg eller höfter samt händer, armbågar eller knän liksom nedsatt mobilitetsförmåga (svårigheter att gå 100 meter och/eller gå i trappor) ökade i befolkningen 77 år och äldre mellan 1992 och 2002. Denna förändring var dessutom beständig. Det vill säga, andelen minskade inte nämnvärt mellan åren 2002 och 2011. Kvinnor 77 år och äldre har genomgående mera värk och nedsatt mobilitetsförmåga jämfört med männen. Vill du läsa mera finns artikeln publicerad i Läkartidningen 2013;110:CA33. Du når artikeln via länken http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2013/08/Aldre-har-fatt-fler-halsoproblem-men-klarar-vardagen-battre/

Kontakt med oss

Vi som arbetar med Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD 2020 arbetar vid Aging Research Center, ett forskningsinstitut knutet till Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Projektet leds av docent och universitetslektor Carin Lennartsson tillsammans med professor Johan Fritzell. Det praktiska arbetet med intervjuer sköts av intervjuföretaget IPSOS, där Eva Ohlsson är undersökningsledare.

Om du har frågor eller funderingar kring SWEOLD eller intervjun är du välkommen att kontakta oss på 0200-33 66 29 eller info@sweold.se

Carin
Lennartsson
Projektledare,

KI
08-524 858 15

Eva
Ohlsson
Undersöknings-
ledare,

Ipsos
0200-33 66 29

Erika
Augustsson
Projekt-
samordnare,

KI
08-524 881 65